MISJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE WSPOMAGA I UKIERUNKOWUJE ROZWÓJ DZIECI ZGODNIE Z ICH WRODZONYM POTENCJAŁEM

I MOŻLIWOŚCIAMI ROZWOJOWYMI, WYPOSAŻA ICH

W WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY, BY STALI SIĘ LUDŹMI WRAŻLIWYMI NA SZTUKĘ I OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ

PRZEDSZKOLE DBA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI  

 

Zadanie główne:

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – z Jackiem i Agatką dbamy o nasze bezpieczeństwo i higienę oraz rozwijamy tężyznę i sprawność ruchową, bo jak twierdził Janusz Korczak „Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie; dzieci zupełnie tak samo jak dorośli chcą być zdrowe i silne”.

 

 

 

Cele:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci, w tym potrzeby sukcesu.
 2. Stwarzanie warunków umożliwiających prawidłowy rozwój emocjonalny, w tym dbałość o zmysły i higienę układu nerwowego.
 3. Wspieranie aktywności dziecka, podnoszącej poziom odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego poprzez jego aktywne działania.
 4. Tworzenie sytuacji umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 5. Wyrabianie bezpiecznych zachowań oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przy udziale autorytetów np. służb ratunkowych i innych.
 6. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, radzenie sobie z porażkami oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
 7. Kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim oraz kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych.
 8. Pogłębianie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie świadomości istnienia zależności pomiędzy prawidłowym żywieniem a zdrowiem.
 9. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju.
 10. Uświadamianie dzieciom konieczności stosowania profilaktyki zdrowotnej poprzez wizyty kontrolne u lekarza i stomatologa, szczepienia ochronne itp.
 11. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, taniec oraz ruch na świeżym powietrzu.
 12. Tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, poczucia własnej wartości oraz odczuwania przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej i narodu.
 13. Kreowanie sytuacji umożliwiających krzewienie kultury, poznawanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych i narodowych.