MISJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE WSPOMAGA I UKIERUNKOWUJE ROZWÓJ DZIECI ZGODNIE Z ICH WRODZONYM POTENCJAŁEM

I MOŻLIWOŚCIAMI ROZWOJOWYMI, WYPOSAŻA ICH

W WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY, BY STALI SIĘ LUDŹMI WRAŻLIWYMI NA SZTUKĘ I OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ

PRZEDSZKOLE DBA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI  

 

PRIORYTETY 

  1. Wychowanie przez sztukę i dla sztuki poprzez kształtowanie postawy twórczej i twórczości do siebie i do świata
  2. Rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą rzeczywistość
  3. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
  4. Dobra efektywna współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym

Pracę wychowawczo – dydaktyczną przedszkola oparto  na koncepcji wychowania przez sztukę. Sztuka, bowiem odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dziecka jego doznań, działań intelektualnych, postaw moralnych, a także wyobraźni i dyspozycji twórczych. Podstawowymi kategoriami tak rozumianej edukacji będzie wychowanie dziecka do sztuki i przez sztukę.

Wychowując przez sztukę  chcemy  wykształcić w wychowankach wrażliwość na wartości takie jak dobro, prawda, a także zapewnić ciągłość i tożsamość kulturową, uczyć ich tolerancji wobec tego, co nowe, otwarte i nieprzewidywalne, jednocześnie przekazywać  wartości nieodzowne do zachowania równowagi duchowej i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wychowując przez sztukę chcemy  przełożyć odkryte w niej bogactwo na wartości, postawy i jakość życia 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

JESTEM CZARODZIEJEM

WYRAŻAM SWOJE MYŚLI!

WYRAŻAM SWOJE UCZUCIA!

WYRAŻAM SIEBIE!

CZUJE RADOŚĆ TWORZENIA!

JA,  TWÓRCA NIEPOKORNY DZIAŁAM SPONTANICZNIE, MAM NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI.

ŚWIAT DOOKOŁA MNIE TO MAGIA  

 

CEL GŁÓWNY:

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ I DO SZTUKI POPRZEZ:

  1. Rozwijanie twórczości i twórczej postawy do siebie i do świata.
  2. Rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą rzeczywistość 

ZADANIA:

  1. Rozwój postawy twórczej i twórczości przejawiający się w sferach aktywności
  • muzyczno – ruchowej,
  • plastyczno-technicznej
  • literacko – teatralnej.

Rozwój postawy twórczej to udział dzieci w spotkaniach z  artystami i ludźmi kultury, wycieczki do instytucji kulturalnych: filharmonii, biblioteki, teatru, lokalnej telewizji

Zgłębianie i naukę języka sztuki osiągniemy   poprzez   uczestnictwo dzieci w życiu kulturalnym miasta: zwiedzanie galerii, muzeów,  udział dzieci w warsztatach twórczych udział w koncertach w filharmonii, przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim

Rozwój twórczości  to odkrywanie i rozwijanie predyspozycji, zdolności i zainteresowań każdego dziecka na miarę jego możliwości. W tym celu przedszkole zapewnia  dzieciom  udział w nieodpłatnych zajęciach  dodatkowych wykraczających poza podstawę programową

Rozwijanie twórczości to również udział  dzieci w  konkursach organizowanych na terenie miasta i okolic.