Ramowy rozkład dnia

Zawiera integrację treści wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych  jakie placówka  oferuje dzieciom.

Uwzględnia  on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola.

6.30 – 8.00 –schodzenie się dzieci

 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,
 • zabawy dowolne i kierowane
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, tańcy
 • rozwiązywanie problemów indywidualnych
 • dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych.
 • czynności higieniczne
 • zestaw ćwiczeń porannych
 • ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne

8.00-8.30 swobodna zabawa

oparta na spontanicznej aktywności dziecka przy dyskretnym udziale nauczyciela 

 • zabawy twórcze,
 • zabawy dramowe
 • zabawy manipulacyjne,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy tematyczne,
 • zabawy ruchowe.
 • zabawy muzyczne
 • zabawy integracyjne,
 • zabawy planszowe, gry i układanki  stolikowe
 • zabawy plastyczno- techniczne
 • realizacja pomysłów dziecka
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych 

8.30 – 9.00 –śniadanie

 • przygotowanie do śniadania, spełnianie przez dzieci obowiązków dyżurnych
 • czynności samoobsługowe związane z kulturą spożywanie posiłków
 • prace porządkowo- gospodarcze

9.00–9.30 czynności organizacyjno, porządkowe

 • czynności porządkowe
 • czynności samoobsługowe w łazience, mycie zębów
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno, sanitarnych
 • przebieranie strojów do ćwiczeń gimnastycznych ,

9.30 – 10.30 –zajęcia edukacyjne w Sali zabaw i na powietrzu

w oparciu o plany  tygodniowe,  opracowane  przez nauczyciela  zgodnie z podstawą programową, z  uwzględnieniem  grupy wiekowej  i  według  15 obszarów edukacyjnych:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

10.30 – 10.45 – czynności organizacyjno porządkowe

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,

 

10.45 – 11.45 –zajęcia w ruchu na świeżym powietrzu

 • zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe,
 • obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym
 • spacery, wycieczki,

 

11.45 – 12.15 –obiad

 • przygotowanie do obiadu ,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • czynności samoobsługowe związane z kulturą spożywanie posiłków
 • prace porządkowo- gospodarcze
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi, dyżury
 • spożywanie obiadu

12.15-12.30 czynności organizacyjno porządkowe

 • czynności porządkowe
 • czynności samoobsługowe w łazience, mycie zębów
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno sanitarnych

12.30 – 14.00 –relaksacja , dzieci najmłodsze leżakowanie

 • odpoczynek poobiedni,
 • wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych
 • słuchanie ulubionych bajek
 • słuchanie ulubionych utworów muzycznych

 

14.00 zabawa w sali lub na świeżym powietrzu

 

w  zależności od pogody oparte na spontanicznej aktywności dziecka przy dyskretnym udziale nauczyciela

 • zabawy  twórcze,
 • zabawy dramowe
 • zabawy manipulacyjne,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy tematyczne,
 • zabawy ruchowe.
 • zabawy muzyczne
 • zabawy integracyjne,
 • zabawy planszowe,
 • zabawy plastyczno- techniczne
 • realizacja pomysłów dzieci
 • propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci

 

14.00 – 14.15 –podwieczorek

 • przygotowanie do podwieczorku, prace porządkowo- gospodarcze
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • czynności samoobsługowe związane z kulturą spożywanie posiłków
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi, dyżury
 • spożywanie podwieczorku

 

14.15 – 16.30 – realizacja propozycji dzieci i nauczyciela

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.
 • zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, ich wiadomości i umiejętności, gry towarzyskie.
 • prace porządkowo- gospodarcze,
 • praca indywidualna lub wyrównawcza.
 • propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci